DC/DC转换 选型列表

TI(BB) - DC/DC转换器

型号 Vin (V) Preset Vout (V) Vout (V) 可调输出端 Iq (Typ)(mA)
DCP010505 B 4.5~5.5 5 4.75~5.25 1 20
DB 4.5~5.5 ±5 ±4.25~±5.75 2 22
DCP010512 B 4.5~5.5 12 11.4~12.6 1 29
DB 4.5~5.5 ±12 ±11.4~±12.6 2 40
DCP010515 B 4.5~5.5 15 14.25~15.75 1 34
DB 4.5~5.5 ±15 ±14.25~±15.75 2 42
DCP011515 DB 13.5~16.5 ±15 ±14.25~±15.75 2 20
DCP012415 DB 21.6~26.4 ±15 ±14.25~±15.75 2 17

TI - 白光LED驱动器

型号 Vin (V) 转换电流极限 (Typ)(A) 输出电压 (Max)(V) 可调输出端 Iq (Typ)(mA)
TPS61040 1.8~6 0.4 28 1 0.028
TPS61041 1.8~6 0.25 28 1 0.028
TPS61042 1.8~6 0.5 28 1 0.038
TPS61043 1.8~6 0.5 16.9 1 0.038
TPS61045 1.8~6 0.45 28 1 0.04

TI - 升压稳压器

型号 Vin (V) Preset Vout (V) Vout (V) 可调输出端 Iq (Typ)(mA)
TPS61010 0.8~3.3 - 1.5~3.3 1 0.05
TPS61020 0.9~6.5 - 1.8~5.5 1 0.025
TPS61027 0.9~6.5 5 - 1 0.025
TPS61032 1.8~5.5 - 5 1 0.02
TPS61070 0.9~5.5 - 1.8~5.5 1 0.019

TI - 降压稳压器

型号 Vin (V) Preset Vout (V) Vout (V) 可调输出端 Iq (Typ)(mA)
TPS62000 2~5.5 - 0.9~5 1 0.05
TPS62003 2~5.5 1.2 1.2~1.2 1 0.05
TPS62005 2~5.5 1.8 1.8~1.8 1 0.05
TPS62007 2~5.5 3.3 3.3~3.3 1 0.05
TPS62026 2.5~6 3.3 3.3~3.3 1 0.018
TPS62040 2.5~6.0 - 0.7~6.0 1 0.018
TPS62046 2.5~6.0 3.3 3.3~3.3 1 0.018
TPS62050 2.7~10 - 0.7~6 1 0.012
TPS62056 2.7~10 3.3 3.3~3.3 1 0.012
TPS62200 2.5~6 - 0.7~6 1 0.015
TPS62202 2.5~6 1.8 1.8~1.8 1 0.015
TPS62204 2.5~6 1.6 1.6~1.6 1 0.015
TPS62207 2.5~6 1.2 1.2~1.2 1 0.015
TPS62220 2.5~6 - 0.7~6 1 0.015
TPS62222 2.5~6 1.8 1.8~1.8 1 0.015