OpenH743I-C

OpenH743I-C
OpenH743I-C
OpenH743I-C (套餐A)
OpenH743I-C (套餐B)
{{{name2}}}
{{{name3}}}
基本信息
分类: STM32开发板
主控: STM32H743IIT6
{{{userDefinedInfo1}}}: {{{userdefinedvalue1}}}
{{{userDefinedInfo2}}}: {{{userdefinedvalue2}}}
{{{userDefinedInfo3}}}: {{{userdefinedvalue3}}}
{{{userDefinedInfo4}}}: {{{userdefinedvalue4}}}
{{{userDefinedInfo5}}}: {{{userdefinedvalue5}}}
{{{userDefinedInfo6}}}: {{{userdefinedvalue6}}}
品牌: Waveshare
板载接口
AD CAN DA DCMI
Ethernet FMC I2C I2S
JTAG/SWD LCD43-B LCD7C-F QuadSPI
SAI SDMMC SPI USART
USB
相关产品
STM32开发板
STM32下载器 | 调试器
STM32编程座
CoreH743I
♦ {{{Product2}}}
♦ {{{Product3}}}
♦ {{{Product4}}}
套餐模块

目录

文档

程序

软件

相关资料

应用笔记


批量下载教程——请戳Download-icon.pngQQ:3004637648 2853908288(已加满)
EMAIL:2853908288@qq.com
电话:0755-83040712

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证。
Call-of-duty-V2.jpg       Join-us-V2.jpg