USB3300 USB HS Board

USB3300 USB HS Board
USB3300-USB-HS-Board
{{{name2}}}
{{{name3}}}
基本信息
分类: USB模块
{{{userDefinedInfo1}}}: {{{userdefinedvalue1}}}
{{{userDefinedInfo2}}}: {{{userdefinedvalue2}}}
{{{userDefinedInfo3}}}: {{{userdefinedvalue3}}}
品牌: Waveshare
功能简介
特性 USB3300 USB高速PHY
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
接口 ULPI USB
相关产品
带USB3300 USB HS Board的产品
♦ {{{Product1}}}
♦ {{{Product2}}}
♦ {{{Product3}}}
♦ {{{Product4}}}
♦ {{{Product5}}}
♦ {{{Product6}}}

目录

文档

视频

程序

数据手册


批量下载教程——请戳Download-icon.pngQQ:3005223819
EMAIL:3005223819@qq.com
电话:0755-83046082

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证。
Call-of-duty-V2.jpg       Join-us-V2.jpg