Atmel器件手册

来自Waveshare Wiki
(重定向自Atmel Datasheets
跳转至: 导航搜索

Atmel器件手册汇总

AVR选型列表

tiny AVR

Devices Flash (Kbytes) EEPROM (Bytes) SRAM (Bytes) I/O F.max (MHz) Vcc (V) 16bit Timers 8bit Timers ISP WDT
ATtiny13A 1 64 64B+32reg 6 20 1.8-5.5 -- 1 Yes Yes
ATtiny13 ATtiny13V 1 64 64B+32reg 6 20 1.8-5.5 -- 1 Yes Yes
ATtiny24A 2 128 128 12 20 1.8-5.5 1 1 Yes Yes
ATtiny24 ATtiny24V 2 128 128 12 20 1.8-5.5 1 1 Yes Yes
ATtiny44 ATtiny44V 4 256 256 12 20 1.8-5.5 1 1 Yes Yes
ATtiny84 ATtiny84V 8 512 512 12 20 1.8-5.5 1 1 Yes Yes
ATtiny25 ATtiny25V 2 128 128 6 20 1.8-5.5 -- 2 Yes Yes
ATtiny45 ATtiny45V 4 256 256 6 20 1.8-5.5 -- 2 Yes Yes
ATtiny48 4 64 256 24/28 12 1.8-5.5 1 1 Yes Yes
ATtiny88 8 64 512 24/28 12 1.8-5.5 1 1 Yes Yes
ATtiny26 ATtiny26L 2 128 128 16 16 2.7-5.5 -- 2 Yes Yes
ATtiny2313A 2 128 128 18 20 1.8-5.5 1 1 Yes Yes
ATtiny2313 ATtiny2313V 2 128 128 18 20 1.8-5.5 1 1 Yes Yes

mega AVR

Devices Flash (Kbytes) EEPROM (Bytes) SRAM (Bytes) I/O F.max (MHz) Vcc (V) 16bit Timers 8bit Timers ISP WDT
ATmega48PA 4 256 512 23 20 1.8-5.5 1 2 Yes Yes
ATmega48 ATmega48V 4 256 512 23 20 1.8-5.5 1 2 Yes Yes
ATmega88PA 8 512 1024 23 20 1.8-5.5 1 2 Yes Yes
ATmega88 ATmega88V 8 512 1024 23 20 1.8-5.5 1 2 Yes Yes
ATmega168PA 16 512 1024 23 20 1.8-5.5 1 2 Yes Yes
ATmega168 ATmega168V 16 512 1024 23 20 1.8-5.5 1 2 Yes Yes
ATmega328P 32 1024 2048 23 20 1.8-5.5 1 2 Yes Yes
ATmega8A 8 512 1024 23 16 2.7-5.5 1 2 Yes Yes
ATmega8 ATmega8L 8 512 1024 23 16 2.7-5.5 1 2 Yes Yes
ATmega16A 16 512 1024 32 16 2.7-5.5 1 2 Yes Yes
ATmega16 ATmega16L 16 512 1024 32 16 2.7-5.5 1 2 Yes Yes
ATmega32A 32 1024 2048 32 16 2.7-5.5 1 2 Yes Yes
ATmega32 ATmega32L 32 1024 2048 32 16 2.7-5.5 1 2 Yes Yes
ATmega64A 64 2048 4096 53 16 2.7-5.5 2 2 Yes Yes
ATmega64 ATmega64L 64 2048 4096 53 16 2.7-5.5 2 2 Yes Yes
ATmega128A 128 4096 4096 53 16 2.7-5.5 2 2 Yes Yes
ATmega128 ATmega128L 128 4096 4096 53 16 2.7-5.5 2 2 Yes Yes
ATmega1280 ATmega1280V 128 4096 8192 86 16 1.8-5.5 4 2 Yes Yes
ATmega162 ATmega162V 16 512 1024 35 16 1.8-5.5 2 2 Yes Yes
ATmega169PA 16 512 1024 54 16 1.8-5.5 1 2 Yes Yes
ATmega169 ATmega169V 16 512 1024 53 16 1.8-5.5 1 2 Yes Yes
ATmega169P ATmega169PV 16 512 1024 54 16 1.8-5.5 1 2 Yes Yes
ATmega329P ATmega329PV 32 1024 2048 54 20 1.8-5.5 1 2 Yes Yes
ATmega8515 ATmega8515L 8 512 512 35 16 2.7-5.5 1 1 Yes Yes
ATmega8535 ATmega8535L 8 512 512 32 16 2.7-5.5 1 2 Yes Yes
ATmega164PA 16 512 1024 32 20 1.8-5.5 1 2 Yes Yes
ATmega164P ATmega164PV 16 512 1024 32 20 1.8-5.5 1 2 Yes Yes
ATmega324PA 32 1024 2048 32 20 1.8-5.5 1 2 Yes Yes
ATmega324P ATmega324PV 32 1024 2048 32 20 1.8-5.5 1 2 Yes Yes
ATmega644PA 64 2048 4096 32 20 1.8-5.5 1 2 Yes Yes
AT90CAN128 128 4096 4096 53 16 2.7-5.5 2 2 Yes Yes

xmega AVR

Devices Flash (Kbytes) EEPROM (Kbytes) SRAM (Kbytes) I/O F.max (MHz) Vcc (V) 16bit Timers 8bit Timers ISP WDT
ATXmega64A3 64 2 4 50 32 1.6-3.6 7 - Yes Yes
ATXmega128A1 128 2 8 78 32 1.6-3.6 8 - Yes Yes
ATXmega256A3 256 4 16 50 32 1.6-3.6 7 - Yes Yes

选型范例

  • 基本要求:4K FLASH ROM,8个IO以上,8路AD,6路PWM,10个外部中断
  • 推荐:ATmega48V ATmega48
  • 基本要求:16K FLASH ROM,50个IO口以上,超低功耗
  • 推荐:ATmega169PV ATmega169P
  • 基本要求:64K FLASH ROM,50个IO口以上,4K EEPROM,8路AD,I2C,SPI,WDT
  • 推荐:ATmega64L ATmega64
  • 基本要求:引脚兼容AT89S51/S52,16K FLASH ROM,1K EEPROM,WDT,2路USART
  • 推荐:ATmega162V ATmega162
  • 基本要求:引脚兼容AT89C2051,2K FLASH ROM,128BIT EEPROM,WDT
  • 推荐:ATtiny2313V ATtiny2313