DIY HDMI转接线 Micro HDMI转接头 - 水平版

Micro HDMI公端母插

型号 Micro HDMI Adapter Horizontal

SKU 15030

品牌 Waveshare

  • 产品详情
  • 配置清单
加入购物车

产品简介

类型: Micro HDMI转接头
接口: Micro HDMI公端母插
规格: 27.6mm x 18.0mm x 4.5mm
用途: DIY HDMI转接线

产品图片

使用案例

【说明】:

Micro HDMI转Micro HDMI
divider

Micro HDMI转HDMI(水平版)
divider
divider

Micro HDMI转HDMI(垂直版)
divider

Micro HDMI转Mini HDMI

配置清单

  1. Micro HDMI Adapter Horizontal × 1
1