E-Paper ESP32 Driver Board

E-Paper ESP8266 Driver Board
E-Paper ESP32 Driver Board
{{{name2}}}
{{{name3}}}
基本信息
分类: e-paper模块
{{{userDefinedInfo1}}}: {{{userdefinedvalue1}}}
{{{userDefinedInfo2}}}: {{{userdefinedvalue2}}}
{{{userDefinedInfo3}}}: {{{userdefinedvalue3}}}
品牌: Waveshare
功能简介
特性 电子墨水屏网络驱动板
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
接口
相关产品
♦ {{{Product1}}}
♦ {{{Product2}}}
♦ {{{Product3}}}
♦ {{{Product4}}}
♦ {{{Product5}}}
♦ {{{Product6}}}

目录

文档

视频

程序

ESP32资料

驱动

CP2102驱动

相关墨水屏


批量下载教程——请戳Download-icon.pngQQ:2853908288
EMAIL:2853908288@qq.com
电话:0755-83040712

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证。
Call-of-duty-V2.jpg       Join-us-V2.jpg