4.2inch e-Paper Module (C)

4.2inch e-Paper Module (B) 和 4.2inch e-Paper Module (C) 这两个型号仅显示颜色不一样。4.2inch e-Paper Module (B) 显示红黑白三色,4.2inch e-Paper Module (C) 显示黄黑白三色。 程序完全兼容。详细资料请参考

Phone-wiki.png
手机百科