Core51822 (B)

Core51822 (B)
Core51822 (B)
{{{name2}}}
{{{name3}}}
基本信息
分类: Bluetooth模块
{{{userDefinedInfo1}}}: {{{userdefinedvalue1}}}
{{{userDefinedInfo2}}}: {{{userdefinedvalue2}}}
{{{userDefinedInfo3}}}: {{{userdefinedvalue3}}}
品牌: Waveshare
功能简介
特性 nRF51822蓝牙4.0模块
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
接口 UART I2C SPI
相关产品
Core51822 - 直插封装
ARM-Debugger - 下载器
♦ {{{Product3}}}
♦ {{{Product4}}}
♦ {{{Product5}}}
—— 类目1 ——
♦ 类目1

列表1

♦ 类目2

列表2

♦ 类目3

列表3

♦ 类目4

列表4

♦ 类目5

列表5

目录

文档

程序

软件

数据手册

NRF51_Series_Reference_manual_v3.0

NRF51822_PS_v3.1

NRF51822-PAN_v3.0

PCN_092-1.2.1

NRF51_Series_Compatibility_Matrix_v2.1

S110_SoftDevice_Specification_2.0

S120_SoftDevice_Specification_2.1

nordic更新资料地址

SDK更新地址
EMAIL:3005425717@qq.com

电话:0755-83043099
QQ:3005425717
微信:扫下方二维码添加
Lzr.png
* 企业微信添加好友时软件无提示,我们无法及时通过客户好友申请。如长时间无响应,请用其他联系方式。

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证。

Call-of-duty-V2.jpg