Raspberry Pi Zero Case 树莓派Zero原装外壳

适用于树莓派Zero/Zero W/Zero WH

型号 Raspberry Pi Zero Case

SKU 13571

  • 产品详情
  • 配置清单
加入购物车
树莓派Zero/Zero W原装外壳

产品简介

树莓派原装外壳,适用于Raspberry Pi Zero / Zero W / Zero WH。
特点:美观、防尘、细致巧妙的孔位设计,不再担心加了外壳后无法外接扩展模块了。

产品图片

特别注意:
· 本产品不包括示意图中的Raspberry Pi Zero / Zero W / Zero WH,请另行购买。

配置清单

  1. Raspberry Pi Zero Case x1
1