C8051F021

芯片信息

型号 封装 在线定购
C8051F021-GQR(查看) TQFP64

引脚布局

(点击图片看大图)
技术资料—— C8051F021 PDF技术资料

C8051F021 概述

C8051F021是一款完全集成了单片复合信号系统的微控制器。C8051F021具有32个数字I/O引脚。C8051F021结合了高度精密的模拟数据转换器和一个高吞吐量8051 CPU,是模拟和计算密集型应用的理想选择。

C8051F021 参数
C8051F021 存储器
Flash (bytes)   64 kB
RAM (bytes)   4352
C8051F021 其他参数
MIPS (峰值)   25
外部存储器接口  
数字 I/O 口   32
串行总线   2 UARTs,SMBus,SPI
定时器 (16位)   5
PCA 通道   5
内部晶振   ±20%
ADC 1   12位,8通道,100 ksps
ADC 2   8位,8通道,500 ksps
DAC   12位,2通道
温度传感器  
电压基准  
比较器   2
其他   -
C8051F021 封装与引脚
64引脚,12x12,TQFP

C8051F021 特性

 • 25 MIPS 8051 CPU
 • 64 kB Flash 存储器
 • 4352 B RAM 存储器
 • 12位 ADC
 • 8位 ADC
 • 2个12位 DACs
 • 2个模拟比较器
 • 电压基准
 • 温度传感器
 • 5个16位定时器
 • 5通道 PCA
 • 32个数字 I/O口

C8051F021 应用

 • 工业过程反馈控制系统
 • 仪表仪器
 • 测试系统
 • 销售点终端
 • 卫星广播系统
 • 蜂窝基站
 • 光纤系统
 • 测试设备
 • 电子秤
 • 智能发射器
 • 自动测试设备 (ATE)