Core51822 (B)

Core51822 (B)
Core51822 (B)
{{{name2}}}
{{{name3}}}
基本信息
分类: Bluetooth模块
{{{userDefinedInfo1}}}: {{{userdefinedvalue1}}}
{{{userDefinedInfo2}}}: {{{userdefinedvalue2}}}
{{{userDefinedInfo3}}}: {{{userdefinedvalue3}}}
品牌: Waveshare
功能简介
特性 nRF51822蓝牙4.0模块
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
接口 UART I2C SPI
相关产品
Core51822 - 直插封装
ARM-Debugger - 下载器
♦ {{{Product3}}}
♦ {{{Product4}}}
♦ {{{Product5}}}
♦ {{{Product6}}}

目录

文档

程序

软件

数据手册

NRF51_Series_Reference_manual_v3.0

NRF51822_PS_v3.1

NRF51822-PAN_v3.0

PCN_092-1.2.1

NRF51_Series_Compatibility_Matrix_v2.1

S110_SoftDevice_Specification_2.0

S120_SoftDevice_Specification_2.1

nordic更新资料地址

SDK更新地址
批量下载教程——请戳Download-icon.png

Mail.png 创客、技术牛、腹愁者,使命召唤


身为创客的你,基于我们的产品,做了些屌炸天的东西出来,居然没人知道?
人世间最得意的事,就是写教程,做笔记;拍视频,赚外快... ...QQ:3004645716
EMAIL:3004645716@qq.com
电话:0755-83043099

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证。
Phone-wiki.png
手机百科