RPi3 B (套餐F)

RPi3 B (套餐F)
RPi3 B (套餐F)
{{{name2}}}
{{{name3}}}
基本信息
分类: Raspberry Pi开发板
主控: Rasbperry Pi 3 Model B
{{{userDefinedInfo1}}}: {{{userdefinedvalue1}}}
{{{userDefinedInfo2}}}: {{{userdefinedvalue2}}}
{{{userDefinedInfo3}}}: {{{userdefinedvalue3}}}
{{{userDefinedInfo4}}}: {{{userdefinedvalue4}}}
{{{userDefinedInfo5}}}: {{{userdefinedvalue5}}}
{{{userDefinedInfo6}}}: {{{userdefinedvalue6}}}
品牌: 树莓派
板载接口
DSI CSI HDMI Ethernet
I2C I2S SPI UART
USB RPi
相关产品
Raspberry Pi开发板
♦ {{{Product1}}}
♦ {{{Product2}}}
♦ {{{Product3}}}
♦ {{{Product4}}}
套餐模块

目录

文档

视频

数据手册

软件

相关链接

树莓派入门教程
树莓派OpenCV教程
树莓派littleGL系列教程
树莓派QT教程
树莓派OpenWrt教程
教程名6
  • 列表6
QQ:2850151199

EMAIL:2850151199@qq.com
电话:0755-83040712
微信:扫下方二维码添加
Service20-Weichat.png
* 企业微信添加好友时软件无提示,我们无法及时通过客户好友申请。如长时间无响应,请用其他联系方式。

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证。

Call-of-duty-V2.jpg