LCD CAPE (7inch)

来自Waveshare Wiki
Eng50讨论 | 贡献2022年8月11日 (四) 16:52的版本 (文本替换 - 替换“<h1>售后</h1>”为“<h1>技术支持</h1>”)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳转至: 导航搜索

资料

LCD CAPE (7inch)
LCD CAPE (7inch)
{{{name2}}}
{{{name3}}}
板载接口
BB Black LCD7R

文档

程序

镜像

数据手册

软件


FAQ


技术支持


联系人:林工
EMAIL:3005425717@qq.com
电话:0755-83043099
QQ:3005425717
微信:扫下方二维码添加
Lzr.png

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证