DHT11 Temperature-Humidity Sensor (重定向自Temperature-Humidity Sensor

DHT11 Temperature-Humidity Sensor
DHT11 Temperature-Humidity Sensor
{{{name2}}}
{{{name3}}}
基本信息
分类: 温度/湿度模块
{{{userDefinedInfo1}}}: {{{userdefinedvalue1}}}
{{{userDefinedInfo2}}}: {{{userdefinedvalue2}}}
{{{userDefinedInfo3}}}: {{{userdefinedvalue3}}}
品牌: Waveshare
功能简介
特性 DHT11温湿度传感器
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
接口 I/Os
相关产品
带DHT11 Temperature-Humidity Sensor的产品
♦ {{{Product1}}}
♦ {{{Product2}}}
♦ {{{Product3}}}
♦ {{{Product4}}}
♦ {{{Product5}}}
♦ {{{Product6}}}

目录

文档

视频

程序

软件

串口调试助手

数据手册

相关链接


批量下载教程——请戳Download-icon.pngQQ:3005722301
EMAIL:3005722301@qq.com
电话:0755-83040712

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证。
Call-of-duty-V2.jpg       Join-us-V2.jpg