RPi Touch Keypad

RPi Touch Keypad
RPi Touch Keypad
{{{name2}}}
{{{name3}}}
基本信息
分类: 树莓派模块
{{{userDefinedInfo1}}}: {{{userdefinedvalue1}}}
{{{userDefinedInfo2}}}: {{{userdefinedvalue2}}}
{{{userDefinedInfo3}}}: {{{userdefinedvalue3}}}
品牌: Waveshare
功能简介
特性 Raspberry Pi触摸按键
触摸芯片 TTP229-LSF
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
接口 I2C
相关产品
♦ {{{Product1}}}
♦ {{{Product2}}}
♦ {{{Product3}}}
♦ {{{Product4}}}
♦ {{{Product5}}}
♦ {{{Product6}}}

目录

文档

视频

程序

软件

数据手册

相关链接

树莓派系列教程
教程名2
  • 列表2
教程名3
  • 列表3
教程名4
  • 列表4
教程名5
  • 列表5
教程名6
  • 列表6


批量下载教程——请戳Download-icon.pngQQ:2853908288
EMAIL:2853908288@qq.com
电话:0755-83040712

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证。
Call-of-duty-V2.jpg       Join-us-V2.jpg