RPi Relay Board (B)

RPi Relay Board (B)
RPi Relay Board (B)
{{{name2}}}
{{{name3}}}
基本信息
分类: 树莓派扩展板
功能: Raspberry Pi继电器扩展板
{{{userDefinedInfo1}}}: {{{userdefinedvalue1}}}
{{{userDefinedInfo2}}}: {{{userdefinedvalue2}}}
{{{userDefinedInfo3}}}: {{{userdefinedvalue3}}}
{{{userDefinedInfo4}}}: {{{userdefinedvalue4}}}
{{{userDefinedInfo5}}}: {{{userdefinedvalue5}}}
{{{userDefinedInfo6}}}: {{{userdefinedvalue6}}}
品牌: Waveshare
板载接口
RPi
相关产品
♦ {{{Product1}}}
♦ {{{Product2}}}
♦ {{{Product3}}}
♦ {{{Product4}}}
套餐模块

文档

程序

开发资料

树莓派系列教程
教程名2
  • 列表2
教程名3
  • 列表3
教程名4
  • 列表4
教程名5
  • 列表5
教程名6
  • 列表6


批量下载教程——请戳Download-icon.png


问题:为什么控制信号是反的?输出高电平没有反应?
答复:

因为继电器是低电平触发的,输出低电平的时候继电器吸合。QQ:2853908288
EMAIL:2853908288@qq.com
电话:0755-83040712

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证。
Call-of-duty-V2.jpg       Join-us-V2.jpg