RPi LED Matrix

RPi LED Matrix
RPi-LED-Matrix
{{{name2}}}
{{{name3}}}
基本信息
分类: LED模块
{{{userDefinedInfo1}}}: {{{userdefinedvalue1}}}
{{{userDefinedInfo2}}}: {{{userdefinedvalue2}}}
{{{userDefinedInfo3}}}: {{{userdefinedvalue3}}}
品牌: Waveshare
功能简介
特性 树莓派点阵模块
驱动芯片 MAX7219
点阵类型 8 × 8共阴红色点阵
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
接口
相关产品
♦ {{{Product1}}}
♦ {{{Product2}}}
♦ {{{Product3}}}
♦ {{{Product4}}}
♦ {{{Product5}}}
♦ {{{Product6}}}

目录

文档

程序

软件

数据手册

相关链接

树莓派系列教程
教程名2
  • 列表2
教程名3
  • 列表3
教程名4
  • 列表4
教程名5
  • 列表5
教程名6
  • 列表6

谨防假冒

已发现市面上有此产品的假冒伪劣品,使用劣质材料,没有测试。敬请注意!
可联系我们,确认你在其他网店浏览的或已购买的是否为正品。
更多信息请参见打假声明
批量下载教程——请戳Download-icon.pngQQ:3005223819
EMAIL:3005223819@qq.com
电话:0755-83046082

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证。
Call-of-duty-V2.jpg       Join-us-V2.jpg