RPi3 B+(套餐C) (重定向自RPi3 B+ (套餐C)

RPi3 B+(套餐C)
RPi3 B+(套餐C)
{{{name2}}}
{{{name3}}}
基本信息
分类: Raspberry Pi开发板
主控: Rasbperry Pi 3 Model B+(套餐C)
{{{userDefinedInfo1}}}: {{{userdefinedvalue1}}}
{{{userDefinedInfo2}}}: {{{userdefinedvalue2}}}
{{{userDefinedInfo3}}}: {{{userdefinedvalue3}}}
{{{userDefinedInfo4}}}: {{{userdefinedvalue4}}}
{{{userDefinedInfo5}}}: {{{userdefinedvalue5}}}
{{{userDefinedInfo6}}}: {{{userdefinedvalue6}}}
品牌: 树莓派
板载接口
DSI CSI HDMI USB
I2C I2S SPI UART
RPi Ethernet
相关产品
Raspberry Pi开发板
♦ {{{Product1}}}
♦ {{{Product2}}}
♦ {{{Product3}}}
♦ {{{Product4}}}
套餐模块

目录

文档

视频

软件

相关链接

树莓派系列教程
教程名2
  • 列表2
教程名3
  • 列表3
教程名4
  • 列表4
教程名5
  • 列表5
教程名6
  • 列表6


批量下载教程——请戳Download-icon.pngQQ:3004637648 2853908288(已加满)
EMAIL:2853908288@qq.com
电话:0755-83040712

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证。
Call-of-duty-V2.jpg       Join-us-V2.jpg