RPi3 B

RPi3 B
 RPi3 B
{{{name2}}}
{{{name3}}}
基本信息
分类: Raspberry Pi开发板
主控: Rasbperry Pi 3 Model B
{{{userDefinedInfo1}}}: {{{userdefinedvalue1}}}
{{{userDefinedInfo2}}}: {{{userdefinedvalue2}}}
{{{userDefinedInfo3}}}: {{{userdefinedvalue3}}}
{{{userDefinedInfo4}}}: {{{userdefinedvalue4}}}
{{{userDefinedInfo5}}}: {{{userdefinedvalue5}}}
{{{userDefinedInfo6}}}: {{{userdefinedvalue6}}}
品牌: 树莓派
板载接口
DSI CSI HDMI USB
I2C I2S SPI UART
RPi Ethernet
相关产品
Raspberry Pi开发板
♦ {{{Product1}}}
♦ {{{Product2}}}
♦ {{{Product3}}}
♦ {{{Product4}}}
套餐模块

目录

文档

数据手册

软件

相关链接

树莓派系列教程
教程名2
  • 列表2
教程名3
  • 列表3
教程名4
  • 列表4
教程名5
  • 列表5
教程名6
  • 列表6


批量下载教程——请戳Download-icon.png

Mail.png 创客、技术牛、腹愁者,使命召唤


身为创客的你,基于我们的产品,做了些屌炸天的东西出来,居然没人知道?
人世间最得意的事,就是写教程,做笔记;拍视频,赚外快... ...QQ:2853908290
EMAIL:services@waveshare.net
电话:0755-83040712

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证。
Phone-wiki.png
手机百科