DVK720

DVK720
DVK720
{{{name2}}}
{{{name3}}}
基本信息
分类: E9 mini PC扩展板
功能: E9 mini PC的外扩板
{{{userDefinedInfo1}}}: {{{userdefinedvalue1}}}
{{{userDefinedInfo2}}}: {{{userdefinedvalue2}}}
{{{userDefinedInfo3}}}: {{{userdefinedvalue3}}}
{{{userDefinedInfo4}}}: {{{userdefinedvalue4}}}
{{{userDefinedInfo5}}}: {{{userdefinedvalue5}}}
{{{userDefinedInfo6}}}: {{{userdefinedvalue6}}}
品牌: Waveshare
板载接口
CAN I/Os I2C ONE-WIRE
SDIO SPI UART USB
相关产品
E9 mini PC开发板
♦ {{{Product1}}}
♦ {{{Product2}}}
♦ {{{Product3}}}
♦ {{{Product4}}}
套餐模块

目录

文档

程序

镜像

数据手册

软件


批量下载教程——请戳Download-icon.pngQQ:2355861373
EMAIL:2355861373@qq.com
PHONE:13410336290

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证。
Call-of-duty-V2.jpg       Join-us-V2.jpg