CP2102 USB UART Board (micro)

CP2102 USB UART Board (micro)
CP2102-USB-UART-Board-micro
CP2102-USB-UART-Board-mini
CP2102-USB-UART-Board-mini
{{{name2}}}
{{{name3}}}
基本信息
分类: USB转UART/FIFO模块
{{{userDefinedInfo1}}}: {{{userdefinedvalue1}}}
{{{userDefinedInfo2}}}: {{{userdefinedvalue2}}}
{{{userDefinedInfo3}}}: {{{userdefinedvalue3}}}
品牌: Waveshare
功能简介
特性 CP2102 USB转TTL
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
接口 UART
相关产品
♦ {{{Product1}}}
♦ {{{Product2}}}
♦ {{{Product3}}}
♦ {{{Product4}}}
♦ {{{Product5}}}
♦ {{{Product6}}}

目录

文档

视频

软件

数据手册


批量下载教程——请戳Download-icon.png

Mail.png 创客、技术牛、腹愁者,使命召唤


身为创客的你,基于我们的产品,做了些屌炸天的东西出来,居然没人知道?
人世间最得意的事,就是写教程,做笔记;拍视频,赚外快... ...


问题:1.驱动文件官网下载链接:
答复:

http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspxQQ:3005223819
EMAIL:3005223819@qq.com
电话:0755-83046082

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证。
Phone-wiki.png
手机百科