BMP388 Barometric Pressure Sensor

BMP388 Barometric Pressure Sensor
BMP388-Barometric-Pressure-Sensor
{{{name2}}}
{{{name3}}}
基本信息
分类: 温度模块
{{{userDefinedInfo1}}}: {{{userdefinedvalue1}}}
{{{userDefinedInfo2}}}: {{{userdefinedvalue2}}}
{{{userDefinedInfo3}}}: {{{userdefinedvalue3}}}
品牌: Waveshare
功能简介
特性 BMP388气压传感器
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
接口 I2C SPI
相关产品
BME280 Environmental Sensor
♦ {{{Product2}}}
♦ {{{Product3}}}
♦ {{{Product4}}}
♦ {{{Product5}}}
♦ {{{Product6}}}

目录

文档

程序

软件

相关资料
QQ:2355742826
EMAIL:2355742826@qq.com
电话:0755-82726080

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证。
Call-of-duty-V2.jpg       Join-us-V2.jpg