7inch Capacitive Touch LCD (G)

7inch Capacitive Touch LCD (G)
7inch Capacitive Touch LCD (G)
{{{name2}}}
{{{name3}}}
基本信息
分类: 通用彩色LCD模块
{{{userDefinedInfo1}}}: {{{userdefinedvalue1}}}
{{{userDefinedInfo2}}}: {{{userdefinedvalue2}}}
{{{userDefinedInfo3}}}: {{{userdefinedvalue3}}}
品牌: Waveshare
功能简介
特性 7寸电容屏 TFT 带LCD控制器
触摸芯片 GT911
分辨率 800x480
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
接口 I2C + 24BIT RGB LCD7C-D
相关产品
7inch Resistive Touch LCD
7inch Capacitive Touch LCD
7inch Capacitive Touch LCD (D)
7inch Capacitive Touch LCD (E)
7inch Capacitive Touch LCD (F)
10.1inch Capacitive Touch LCD (D)

目录

文档

程序

数据手册

应用笔记


批量下载教程——请戳Download-icon.png

Mail.png 创客、技术牛、腹愁者,使命召唤


身为创客的你,基于我们的产品,做了些屌炸天的东西出来,居然没人知道?
人世间最得意的事,就是写教程,做笔记;拍视频,赚外快... ...QQ:2355742826
EMAIL:2355742826@qq.com
电话:0755-82726080

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证。
Phone-wiki.png
手机百科