7inch Capacitive Touch LCD (B)

7inch Capacitive Touch LCD (B)
 7inch Capacitive Touch LCD (B)
{{{name2}}}
{{{name3}}}
基本信息
分类: 通用彩色LCD模块
{{{userDefinedInfo1}}}: {{{userdefinedvalue1}}}
{{{userDefinedInfo2}}}: {{{userdefinedvalue2}}}
{{{userDefinedInfo3}}}: {{{userdefinedvalue3}}}
品牌: Waveshare
功能简介
特性 7寸电容屏 TFT
触摸芯片 GT811
分辨率 800x480
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
接口 I2C + 24BIT RGB LCD7C-B
相关产品
7inch Capacitive Touch LCD
7inch Capacitive Touch LCD (C)
7inch Capacitive Touch LCD (D)
♦ {{{Product4}}}
♦ {{{Product5}}}
♦ {{{Product6}}}

数据手册


批量下载教程——请戳Download-icon.png

Mail.png 创客、技术牛、腹愁者,使命召唤


身为创客的你,基于我们的产品,做了些屌炸天的东西出来,居然没人知道?
人世间最得意的事,就是写教程,做笔记;拍视频,赚外快... ...QQ:2355861373
EMAIL:2355861373@qq.com
PHONE:13410336290

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证。
Phone-wiki.png
手机百科