7inch 1024x600 Serial LCD (B)

7inch 1024x600 Serial LCD (B)
7inch 1024x600 Serial LCD (B)
{{{name2}}}
{{{name3}}}
基本信息
分类: 串口指令屏模块
{{{userDefinedInfo1}}}: {{{userdefinedvalue1}}}
{{{userDefinedInfo2}}}: {{{userdefinedvalue2}}}
{{{userDefinedInfo3}}}: {{{userdefinedvalue3}}}
品牌: Waveshare
功能简介
特性 7寸超清串口指令屏 (经济版)
分辨率 1024x600
适用范围 带串口接口的设备,如单片机等
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
接口 UART
相关产品
7inch 800x480 Serial LCD (B)
7inch 1024x600 Serial LCD (B)
7inch 800x480 Serial LCD (C)
5inch 800x480 Serial LCD (C)
♦ {{{Product5}}}
♦ {{{Product6}}}

目录

文档

示例程序

软件

技术笔记


批量下载教程——请戳Download-icon.png

Mail.png 创客、技术牛、腹愁者,使命召唤


身为创客的你,基于我们的产品,做了些屌炸天的东西出来,居然没人知道?
人世间最得意的事,就是写教程,做笔记;拍视频,赚外快... ...李伟 QQ:2880084335
陈增金 QQ:2880084336

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证。
Phone-wiki.png
手机百科