4.3inch 480x272 Touch LCD (A)

4.3inch 480x272 Touch LCD (A)
4.3inch 480x272 Touch LCD (A)
{{{name2}}}
{{{name3}}}
基本信息
分类: 通用彩色LCD模块
{{{userDefinedInfo1}}}: {{{userdefinedvalue1}}}
{{{userDefinedInfo2}}}: {{{userdefinedvalue2}}}
{{{userDefinedInfo3}}}: {{{userdefinedvalue3}}}
品牌: Waveshare
功能简介
特性 4.3寸电阻屏 TFT
分辨率 480 X 272
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
接口 AD + 24BIT RGB LCD43-A
相关产品
4.3inch 480x272 Touch LCD (B) — 带触摸芯片XPT2046
♦ {{{Product2}}}
♦ {{{Product3}}}
♦ {{{Product4}}}
♦ {{{Product5}}}
♦ {{{Product6}}}

文档

程序

数据手册


批量下载教程——请戳Download-icon.png

Mail.png 创客、技术牛、腹愁者,使命召唤红包伺候


身为创客的你,基于我们的产品,做了些屌炸天的东西出来,居然没人知道?
人世间最得意的事,就是写教程,做笔记;拍视频,赚外快... ...QQ:2355861365
EMAIL:2355861365@qq.com
电话:0755-82726080

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证。
Phone-wiki.png
手机百科