2.2inch 320x240 Touch LCD (A)

2.2inch 320x240 Touch LCD (A)
2.2inch-320x240-Touch-LCD-A
{{{name2}}}
{{{name3}}}
基本信息
分类: 通用彩色LCD模块
{{{userDefinedInfo1}}}: {{{userdefinedvalue1}}}
{{{userDefinedInfo2}}}: {{{userdefinedvalue2}}}
{{{userDefinedInfo3}}}: {{{userdefinedvalue3}}}
品牌: Waveshare
功能简介
特性 2.2寸电阻屏 带LCD控制器 TFT
驱动芯片 BD663474(LCD控制)、XPT2046(触摸)
分辨率 320x240 (Pixel)
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
接口 LCD22 SPI
相关产品
带2.2inch 320x240 Touch LCD (A)的产品
♦ {{{Product1}}}
♦ {{{Product2}}}
♦ {{{Product3}}}
♦ {{{Product4}}}
♦ {{{Product5}}}
♦ {{{Product6}}}

文档

程序

数据手册


批量下载教程——请戳Download-icon.png

Mail.png 创客、技术牛、腹愁者,使命召唤红包伺候


身为创客的你,基于我们的产品,做了些屌炸天的东西出来,居然没人知道?
人世间最得意的事,就是写教程,做笔记;拍视频,赚外快... ...


QQ:3005223819
EMAIL:3005223819@qq.com
电话:0755-83046082

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证。
Phone-wiki.png
手机百科