Jetson Nano 散热风扇 静音

3PIN 防反接接口 5V——12V

型号 Fan-4010-12V

SKU 16576

品牌 Waveshare

本产品未上架

  • 产品详情
  • 包装信息
加入购物车
本产品已停售,推荐购买Fan-4010-5V

产品简介

类型: Jetson Nano 专用散热风扇
接口: 3PIN 防反接接口
规格: 5V~12V
尺寸: 40mm×40mm×10mm

产品图片

Jetson Nano外壳 Jetson Nano外壳 Jetson Nano外壳 Jetson Nano外壳
注意: 本产品不包括示意图中的 Jetson Nano主板 亚克力外壳 ,如有需要,请另行购买。

配置清单

  1. Fan-4010-12V x 1
  2. 螺丝包 x 1
1+2Jetson Nano外壳