logo

搜索中心

检索到的型号

型号 描述 封装/规格 SKU
JetBot AI Kit配件包 JetBot AI Kit配件包 - AI人工智能车 不含Jetson Nano 16734
JetBot AI Kit套餐 JetBot AI Kit套餐 - AI人工智能车 含Jetson Nano 16736